Pakej
PAKEJ PT3 Tingkatan 1 - 3
Bahasa Arab (Bukan Pelajar Pakej) RM 75.00 Sebulan
Bahasa Arab (Pelajar Pakej) RM 35.00 Sebulan
Pakej 4 Subjek RM 170.00 Sebulan
Pakej 5 Subjek RM 180.00 Sebulan
Pakej 6 Subjek RM 200.00 Sebulan
Pakej 7 Subjek RM 220.00 Sebulan
Pakej 8 Subjek RM 240.00 Sebulan
Pakej 9 Subjek RM 250.00 Sebulan
Subjek Tunggal RM 50.00 Sebulan
Pakej PT3 - PICS Tingkatan 1, 2 & 3
Bahasa Arab (Bukan Pelajar Pakej) RM 75.00 Sebulan
Bahasa Arab (Pelajar Pakej) RM 35.00 Sebulan
Pakej 4 Subjek RM 170.00 Sebulan
Pakej 5 Subjek RM 180.00 Sebulan
Pakej 6 Subjek RM 200.00 Sebulan
Subjek Tunggal RM 50.00 Sebulan
PAKEJ SPM Tingkatan 4 - 5
Bahasa Arab (Bukan Pelajar Pakej) RM 75.00 Sebulan
Bahasa Arab (Pelajar Pakej) RM 35.00 Sebulan
Pakej 4 Subjek RM 170.00 Sebulan
Pakej 5 Subjek RM 185.00 Sebulan
Pakej 6 Subjek RM 205.00 Sebulan
Pakej 7 Subjek RM 225.00 Sebulan
Pakej 8 Subjek RM 245.00 Sebulan
Pakej 9 Subjek RM 265.00 Sebulan
Subjek Tunggal (Sains) RM 55.00 Sebulan
Subjek Tunggal (Sastera) RM 50.00 Sebulan
Pakej SPM - PICS Tingkatan 4 & 5
Bahasa Arab (Bukan Pelajar Pakej) RM 75.00 Sebulan
Bahasa Arab (Pelajar Pakej) RM 35.00 Sebulan
Pakej 4 Subjek RM 170.00 Sebulan
Pakej 5 Subjek RM 185.00 Sebulan
Pakej 6 Subjek RM 205.00 Sebulan
Pakej 7 Subjek RM 225.00 Sebulan
Pakej 8 Subjek RM 245.00 Sebulan
Subjek Tunggal (Sains) RM 55.00 Sebulan
Subjek Tunggal (Sastera) RM 50.00 Sebulan
PAKEJ UPSR Darjah 1 - 6
Pakej 4 Subjek RM 130.00 Sebulan
Pakej 5 Subjek RM 150.00 Sebulan
Pakej 6 Subjek RM 160.00 Sebulan
Pakej 7 Subjek RM 170.00 Sebulan
Pakej 8 Subjek RM 180.00 Sebulan
Pakej 9 Subjek RM 190.00 Sebulan
Subjek Tunggal RM 45.00 Sebulan
Pakej UPSR - PICS Darjah 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Pakej 3 Subjek RM 100.00 Sebulan
Pakej 4 Subjek RM 130.00 Sebulan
Subjek Tunggal RM 45.00 Sebulan
VIP PT3 2 Jam
VIP PT3 4 Jam
VIP PT3 10 Jam
VIP PT3 6 Jam
VIP PT3 8 Jam
VIP SPM 2 Jam
VIP SPM 10 Jam
VIP SPM 4 Jam
VIP SPM 6 Jam
VIP SPM 8 Jam
VIP UPSR 4 Jam
VIP UPSR 6 Jam
VIP UPSR 8 Jam
VIP UPSR 2 Jam
© 2018 PT FAIZA JAYA Powered by HelmiZaiki.com